ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 1. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst wordt de rechtsverhouding tussen partijen bepaald door deze algemene voorwaarden, waarvan de klant verklaart kennis te hebben genomen, en zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere, deze voorwaarden van toepassing dewelke hieronder vermeld.
 2. Devion bvba respecteert uw privacy. Wij zullen uw gegevens gebruiken om u op de hoogte te houden van onze dienstverlening en om de door u bestelde uitgaven te bezorgen. Door uw persoonsgegevens te verstrekken geeft u Devion bvba uitdrukkelijk de toestemming om ze te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden.
  Tegen de verwerking van uw gegevens voor bovenstaande doeleinden kunt u zich kosteloos verzetten via e-mail naar info@devion.be of per brief aan Devion bvba, Onledegoedstraat 86, 8800 Roeselare. U hebt het recht om uw gegevens in te kijken en, zo nodig, te verbeteren. Wij verzekeren u dat Devion bvba uw gegevens nooit aan derden meedeelt tenzij de wet ons hiertoe verplicht.
 3. Alle offertes zijn vrijblijvend.
  Elke offerte is slechts 30 dagen geldig, alle prijzen zijn exclusief lasten en taksen, die te laste vallen van de klant. In offertes vermelde levertermijnen zijn slechts indicatief en derhalve niet strikt bindend. Een bestelling is slechts bindend na schriftelijke bevestiging van Devion bvba.
 4. De levering der goederen en de overgang van risico gebeuren steeds vanaf goedkeuring in ons atelier. Het vervoer of de verzending van onze goederen, via om het even welk vervoermiddel, geschied steeds op risico van de bestemmeling, zelfs wanneer dit franco gebeurt.
 5. Het leveren van goederen of van prestaties op een latere dan de voorziene datum kan, wanneer dit niet te wijten is aan kwade trouw of een grove fout van de leverancier, nooit een reden zijn tot afbetaling of verbreking van de overeenkomst, nog recht geven op schadevergoeding.Onze vennootschap kan geen enkele aansprakelijkheid oplopen voor fouten in de conceptie van de uitgevoerde werken of leveringen. Zij is enkel aansprakelijk voor de goede uitvoering volgens de gebruikelijke normen.
  In elk geval geldt de vervaldag, vermeld in artikel 6, uiterste datum van protest, behoudens vroegere aanvaarding of overname door de klant, te bewijzen met alle middelen van recht.
 6. De verkoper behoudt zich het recht voor om gedeeltelijke leveringen te doen.
 7. Klachten in verband met levering van goederen of diensten of de uitvoering van werken moeten geschieden bij aflevering en bevestigd worden per gemotiveerd aangetekend schrijven, binnen de acht dagen na de leverings- of uitvoeringsdatum. Deze klachten schorsen de betalingsverplichting niet op.
 8. De aansprakelijkheid van de verkoper voor schade ontstaan uit de geleverde goederen is in elk geval beperkt tot de prijs van de goederen. De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor andere schade dan de schade op de door hem geleverde goederen en toebehoren.
 9. Indien wij ons verbinden tot het leveren van diensten of prestaties, dient één derde betaald te worden bij de ondertekening van de bestelbon, één derde bij het goedkeuren van de schema’s, of het ontwerp, één derde bij de aanvang van de prestaties of de dienst en één tiende bij de oplevering of de voltooiing ervan.
 10. Devion bvba behoudt zich het recht voor om zijn facturen en overzichten elektronisch aan de klant over te maken. Ingeval van onbeschikbaarheid of storing van de elektronische facturatie-applicatie, behouden wij echter het recht voor om facturen of afrekeningen in papieren versie aan de klant over te maken. In die omstandigheden vervangen de papieren facturen en afrekeningen de elektronische versies en volstaan ze op zich.
 11. De facturen zijn betaalbaar, netto en zonder korting en dit uiterlijk op de vervaldatum van de factuur.
 12. Facturen die contant betaalbaar zijn, dienen binnen de tien dagen na ontvangst betaald te worden.
 13. De overeenkomst kan door beide partijen zonder enige vergoeding worden beëindigd ingeval van onmogelijkheid tot uitvoering ervan ten gevolge van overmacht, staking, lock- out, staking van de andere partij, ed ...
 14. Wij behouden ons tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de klant.
 15. Klachten of opmerkingen in verband met de factuur dienen per gemotiveerd aangetekend schrijven binnen de acht dagen na factuurdatum aan ons overgemaakt te worden.
 16. In afwijking van art. 1153 B.W., zal bij verzuim van contante betaling of bij niet-betaling op de voorziene vervaldag, zonder enige ingebrekestelling van rechtswege op het factuurbedrag een conventionele intrest verschuldigd zijn van 1.5% per maand, te rekenen vanaf de dag der afgifte van de factuur, of vanaf de voorziene vervaldag. Elke begonnen maand zal als volledige maand aangerekend worden.
 17. Bovendien zal het factuurbedrag van rechtswege, en zonder ingebrekestelling, ten titel van forfaitair en onherroepelijk beding, verhoogd worden met 15% met een minimum van 100 €, als schadeloosstelling voor de inningskosten van de schuldvordering (zoals personeels- en administratiekosten, beheer en opvolging van het dossier, invloeden op het financieel beheer, enz.). Deze vergoeding is verschuldigd naast de verwijlintresten, de invorderbare procedurekosten, en de eventuele vergoeding voor materiële schade en winstderving. Partijen gaan er uitdrukkelijk over akkoord dat deze vergoeding forfaitair is.
 18. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend.
 19. De verkoper blijft eigenaar van de geleverde goederen tot op het ogenblik van de volledige betaling van de factuur. Ingeval van gedeeltelijke leveringen en indien voor deze leveringen afzonderlijke betalingen worden toegestaan, blijven de goederen de eigendom van de verkoper tot op het ogenblik van de volledige betaling van de totaliteit van de bestelling.
 20. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen, prestaties en diensten stop te zetten.
 21. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.
 22. Alle grafische elementen, merken, tekeningen, modellen, logo’s en dergelijke, die op de geleverde goederen, in handleidingen en in gebruiksaanwijzingen, zijn de exclusieve eigendom van de fabrikanten of van Devion bvba. Ze worden niet overgedragen en komen niet in aanmerking voor gebruik, exploitatie, weergave, reproductie of aanpassing door de klant of elke andere derde.
 23. De duur van de garantie wordt vermeld in de bijzondere verkoopsvoorwaarden.
 24. Onder garantie verstaan we het vervangen of herstellen van gebrekkige stukken.
 25. Schade aan de installatie of onderdelen ervan tijdens de garantieperiode, veroorzaakt door verkeerd gebruik of gebruik van niet-originele onderdelen zijn uitgesloten van de garantie.
 26. Devion bvba verwerpt elke aansprakelijkheid voor indirecte en/of gevolgschade.
 27. In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement
 28. West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk bevoegd.