1. Voorwerp

Devion bvba hecht veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens die zij in het kader van haar activiteiten verwerkt. De verwerking verwijst naar alle bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens op grond waarvan een natuurlijke persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens. Dit privacybeleid heeft tot doel de personen die bij de verwerkingen betrokken zijn alle informatie te verstrekken die krachtens de toepasselijke regelgeving vereist is, waaronder de informatie vereist door de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (algemene verordening gegevensbescherming of “GDPR”).

 

2. Identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Devion, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 8800 Roeselare, Onledegoedstraat 86, ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer BE0666.772.159 (hierna: Devion bvba), vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer Kris Declerck, is verantwoordelijk voor bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens die zij in het kader van haar activiteiten verricht. In het algemeen verwerkt Devion bvba persoonsgegevens van:

 • De gebruikers van de website https://www.devion.be;
 • Alle personen die met Devion bvba in contact komen door gebruik te maken van haar verschillende communicatiekanalen.

Devion bvba verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend in het kader van de uitoefening van de taken die haar toevertrouwd worden en op basis van schriftelijke instructies. Ze neemt de nodige passende technische- en organisatorische maatregelen om te waarborgen dat de verwerkingen aan de voorschriften van de GDPR voldoen.

 

3. Contact

Bij vragen over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, en met name om uw rechten zoals bepaald in artikel V hierna uit te oefenen, kan de gebruiker contact opnemen met:

Devion bvba 
Onledegoedstraat 86 
8800 Roeselare 
info@devion.be 
Tel.: 057/ 400 864

Contactformulieren worden ook ter beschikking van de gebruiker gesteld via de website https://www.devion.be.

 

4. Gegevensverwerkingen

Doel

Devion bvba verwerkt persoonsgegevens voor doeleinden die betrekking hebben op hun dagdagelijkse activiteiten. Het beheer van de dagdagelijkse activiteiten omvat de volgende elementen: Industiële automatisatie, zijnde de ontwikkeling en implementatie van geautomatiseerde productieprocessen op maat van de klant.

 

Herkomst van de gegevens

De betrokken persoonsgegevens worden meegedeeld door:

 • De gebruikers die zelf bij hun gebruik het contactformulier op de website van Devion bvba invullen en/of die contact opnemen telefonisch/mail;
 • De natuurlijke personen die door werkgevers/leveranciers gemachtigd zijn om persoonsgegevens aan Devion bvba mee te delen.

 

Categorieën van verwerkte gegevens

Devion bvba kan via de verschillende bovenstaande kanalen over volgende gegevens beschikken:

 • Identificatiegegevens: 
  Verplichte gegevens: naam, voornaam, adres, rijksregisternummer;
  Facultatieve gegevens: vast en/of mobiel telefoonnummer, taal;
 • Persoonlijke kenmerken: leeftijd, aanspreking, geslacht, taal;
 • Elektronisch identificatiegegevens: IP-adressen, cookies.

 

Ontvangers van de gegevens

De persoonsgegevens worden uitsluitend doorgegeven aan:

 • De personen en organisaties die een rechtstreekse relatie hebben met Devion bvba en over deze gegevens moeten beschikken in het kader van de uitvoering van hun activiteiten;
 • De overheidsinstanties die op uitdrukkelijke vraag over deze gegevens moeten beschikken, zoals politie, gerecht.

Ze worden niet aan derden doorgegeven.

 

Doorgifte van de gegevens

De verwerking houdt geen doorgifte van persoonsgegevens in naar een land dat geen deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte.

 

Besluitvorming op basis van een louter geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering

De verwerking houdt geen besluitvorming in die uitsluitend gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering.

 

Bewaartermijn

De persoonsgegevens worden opgeslagen gedurende een termijn van 10 jaar na uitvoering en/of sluiting van het dossier.

 

Het promoten van de producten en diensten van Devion bvba

De verwerking van persoonsgegevens voor het promoten van de producten en diensten van Devion bvba berust op de toestemming van de gebruiker. Deze toestemming wordt door de gebruiker op voorhand gegeven door een opt-in aan te vinken op het contactformulier op de website https://www.devion.be. Het gebruik van de diensten van Devion bvba is niet afhankelijk van het aanvaarden om het even welke vorm van publiciteitsgerichte informatie toegestuurd te krijgen. De gebruiker heeft het recht zijn toestemming te allen tijde in te trekken. Het intrekken van de toestemming van de gebruiker is even eenvoudig als het geven ervan. De gebruiker kan zijn toestemming intrekking door een mail te sturen naar info@devion.be met het onderwerp “Intrekken verwerken persoonsgegevens”. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voor de intrekking daarvan, onverlet. Alvorens de gebruiker zijn toestemming geeft, wordt hij daarvan in kennis gesteld.

 

Gebruik van de Devion-website en contact name buiten de andere gegevensverwerkingen

Devion bvba verwerkt persoonsgegevens van de gebruikers van de Devion-website en van elke gebruiker die met haar in contact treedt door gebruik te maken van een van haar voorgestelde kanalen om te surfen op de Devion-website te optimaliseren of om de vragen die personen haar buiten de bovenvermelde verwerkingsactiviteiten stellen zo goed mogelijk te beantwoorden.

 

5. Rechten van de gebruikers

Inleiding

Devion bvba mag niet weigeren gevolg te geven aan het verzoek van een gebruiker om diens rechten uit hoofde van dit artikel V uit te oefenen, tenzij zij aantoont dat zij niet in staat is de betrokken gebruiker te identificeren. Devion bvba verstrekt de gebruiker die een of meerdere van de hierna volgende rechten uitoefent onverwijld en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek informatie over het gevolg dat aan het verzoek is gegevens. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en van het aantal verzoeken kan die termijn indien nodig met nog eens twee maanden worden verlengd. In dat geval stelt Devion bvba de gebruiker in kennis van een dergelijke verlenging en van de motieven ervan. De verwerkingsverantwoordelijke stelt de betrokkene binnen een maand na ontvangst van het verzoek in kennis van een dergelijke verlenging. Wanneer de betrokkene zijn verzoek elektronisch indient, wordt de informatie door Devion bvba indien mogelijk elektronisch verstrekt, tenzij de betrokkenen anderszins verzoekt.

Wanneer Devion bvba geen gevolg geeft aan het verzoek van de gebruiker, deelt zij deze laatste onverwijld en uiterlijk binnen een maand na ontvangst van het verzoek mee waarom het verzoek zonder gevolg is gebleven, en informeert zij hem over de mogelijkheid om klacht in te dienen bij de Gegegevensbeschermingautoriteit en beroep bij de rechter in te stellen. De verzoeken krachtens het huidige artikel V geschieden kosteloos tenzij wanneer verzoeken van een gebruiker kennelijk ongegrond en buitensporig zijn, met name vanwege hun repetitieve karakter. In dat geval mag Devion bvba ofwel de betaling van een redelijke vergoeding aanrekenen in het licht van de administratieve kosten waarmee die verzoeken gepaard gaan ofwel weigeren gevolg te geven aan die verzoeken.

Wanneer ze redenen heeft om te twijfelen aan de identiteit van de gebruiker die het verzoek indient, kan Devion bvba om aanvullende informatie vragen die nodig is ter bevestiging van de identiteit van de betrokkene. De gebruiker heeft het recht om klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit.

 

Recht op inzage

De gebruiker heeft het recht om van Devion bvba uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van hem betreffende persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van die persoonsgegevens:

 • De verwerkingsdoeleinden;
 • De betrokkenen categorieën van persoonsgegevens;
 • De ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt, met name ontvangers in landen die geen deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte of internationale organisaties;
 • Indien mogelijk, de periode gedurende welke de persoonsgegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen, of indien dat niet mogelijk is, de criteria om die termijn te bepalen;
 • Dat de gebruiker het recht heeft Devion bvba te verzoeken dat persoonsgegevens worden gerectificeerd of gewist, of dat de verwerking wordt beperkt, alsmede het recht tegen die verwerking bezwaar te maken;
 • Dat de gebruiker het recht heeft klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit;
 • Wanneer de persoonsgegevens niet bij de gebruiker worden verzameld, alle beschikbare informatie over de bron van die gegevens;
 • Het bestaan, in voorkomend geval, van een uitsluitend geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, en ten minste in die gevallen, nuttige informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van de verwerking voor de gebruiker.

Wanneer persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land dat geen deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte of een internationale organisatie, heeft de gebruiker het recht in kennis te worden gesteld van de passende waarborgen inzake de doorgift. De gebruiker heeft het recht om een eerste kopie van de persoonsgegevens die worden verwerkt, kosteloos van Devion bvba te verkrijgen. Dit recht doet geen afbreuk aan de rechten en vrijheden van anderen, en met name de zakengeheimen en intellectuele eigendomsrechten van Devion bvba.

Wanneer de gebruiker zijn verzoek elektronisch indient, en niet om een andere regeling verzoekt, wordt de informatie in gangbare elektronische vorm verstrekt. Indien de betrokkende om bijkomende kopieën verzoekt, kan Devion bvba op basis van administratieve kosten een redelijke vergoeding aanrekenen die hier forfaitair op 25,00€ wordt vastgelegd voor elke bijkomende kopie aangevraagd door de betrokkene. De gebruiker heeft het recht om van Devion bvba kosteloos en onverwijld rectificatie van hem betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen. Met inachtneming van de doeleinden van de verwerking heeft de betrokkene het recht op vervolledigen van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen, onder meer door een aanvullende verklaring te verstrekken.

 

Gegevenswissing (recht op vergetelheid)

De gebruiker heeft het recht van Devion bvba zonder onredelijke vertraging wissing van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen en Devion bvba is verplicht persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging te wissen wanneer een van de volgende gevallen van toepassing is:

 • De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;
 • De gebruiker trekt de toestemming waarop de verwerking berust in, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking;
 • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
 • De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Devion bvba rust.

Wanneer Devion bvba de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en overeenkomstig lid 1 verplicht is de persoonsgegevens te wissen, neemt zij, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken, ervan op de hoogte te stellen dat de gebruiker de verwerkingsverantwoordelijken heeft verzocht om iedere koppeling naar, of kopie of reproductie van die persoonsgegevens te wissen. De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing voor zover verwerking nodig is:

 • Voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
 • Voor het nakomen van een wettelijke verplichting die op Devion bvba rust;
 • Voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

 

Recht op beperking van de verwerking

De gebruiker heeft het recht van Devion bvba de beperking van de verwerking te verkrijgen indien een van de volgende elementen van toepassing is:

 • De juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist door de gebruiker, gedurende een periode die Devion bvba in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
 • De verwerking is onrechtmatig en de gebruiker verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;
 • Devion bvba heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar de gebruiker heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • De gebruiker heeft bezwaar gemaakt tegen een verwerking op basis van de behartiging van de gerechtvaardigde belangen tijdens de verificatie op de vraag of die gerechtvaardigde gronden zwaarder wegen dan die van de gebruiker.

Wanneer de verwerking is beperkt, worden persoonsgegevens, met uitzondering van de opslag ervan, slecht verwerkt met toestemming van de gebruiker of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van een ander natuurlijk persoon of rechtspersoon of om gewichtige redenen van algemeen belang. Indien de gebruiker een beperking van de verwerking heeft gekregen, wordt Devion bvba op de hoogte gebracht voordat de beperking van de verwerking wordt opgeheven.

 

Kennisgevingsplicht inzake rectificatie of wissing van persoonsgegevens of verwerkingsbeperking

Devion bvba stelt iedere ontvanger aan wie persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis van elke rectificatie of wissing van persoonsgegevens of beperking van de verwerking overeenkomstig dit beleid, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning vergt. Devion bvba verstrekt de gebruiker informatie over deze ontvangers indien de gebruiker hierom verzoekt.

 

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Onder voorbehoud van de rechten en vrijheden van derden, hebben de gebruikers het recht de hen betreffende persoonsgegevens, die zij aan Devion bvba hebben verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen, en zij hebben het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door Devion bvba, indien:

 • De verwerking berust op toestemming of op een overeenkomst;
 • De verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

Bij de uitoefening van zijn recht op gegevensoverdraagbaarheid heeft de gebruiker het recht dat de persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is, rechtstreeks aan Devion bvba naar een andere verwerkingsverantwoordelijke wordt doorgestuurd. De uitoefening van het recht op gegevensoverdraagbaarheid laat de bepalingen inzake het recht op gegevenswissing onverlet. Dat recht geldt niet voor de verwerking die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang.

 

Recht op bezwaar

Wanneer persoonsgegevens ten behoeve van directe marketing worden verwerkt, heeft de gebruiker te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketing, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op directe marketing. Wanneer de gebruiker bezwaar maakt tegen verwerking ten behoeve van directe marketing, worden de persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt. De gebruiker heeft het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking op basis van de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Devion bvba van hem betreffende persoonsgegevens. Devion bvba staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de gebruiker of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

 

Geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering

De gebruiker heeft het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waarvan voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem anderszins in aanmerkelijke mate treft, behalve indien het besluit:

 • Is toegestaan bij een wettelijke bepaling die op Devion bvba van toepassing is en die ook voorziet in passende maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen van de gebruiker; OF
 • Noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst tussen de gebruiker en Devion bvba; OF
 • Berust op de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker.

In de laatste twee gevallen treft Devion bvba passende maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen van de gebruiker, waaronder ten minsten het recht op menselijke tussenkomst van Devion bvba, het recht om zijn standpunt kenbaar te maken en het recht om het besluit aan te vechten